Legal inspection of real estate

Let's make the buying process transparent

Order a call back

Договір

Публічна оферта
Договір (Публічна оферта)

Адвокатське об’єднання «Констрактів Лойерз», код ЄДРПОУ: 42491904 (далі – «Виконавець»), зареєстрована відповідно до законодавства України в особі керуючого об’єднанням Туренко Ольги Максимівни, керуючись ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (далі – «Замовник»), укласти цей Договір (Публічну оферту) (далі – «Договір (Публічна оферта)») на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.
«Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сайті Виконавця http://realestate.c-lawyers.com.
«Cайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою http://realestate.c-lawyers.com, яка є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.
«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, зокрема через систему LiqPay, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця через установи банків. Оферта вважається акцептованою з дати зарахування грошових коштів на банківський розрахунковий рахунок Виконавця.
«Адміністрація Сайту» – особи, які володіють правами адміністрування Сайту і яким належать всі відповідні виключні майнові і немайнові права на Сайт, включаючи права на доменне ім’я сайту, і які здійснюють його адміністрування.
«Послуги» – послуги з переліку, зазначеного на Сайті, доступні на Сайті як безкоштовно, так і на платній основі відповідно до розрахованої Адміністрацією Сайту вартості.
«Сторони» – Виконавець та Замовник.
Будь-які терміни і поняття, що використовуються в цій Угоді і не знайшли відображення в розділі “Основні терміни”, будуть тлумачитися у відповідності зі змістом, що випливає з тексту цієї Угоди. У разі виникнення будь-яких розбіжностей щодо тлумачення терміну або понять, що використовуються в цій Угоді, застосовуватися буде те тлумачення, яке буде визначено Адміністрацією Сайту.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору (Публічної оферти) в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору (Публічної оферти) Сторонами.
2.2. Договір (Публічна оферта) має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Закону України «Про електронну комерцію» від 03.09.2015 № 675-VIII і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.
2.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору (Публічної оферти) в повному обсязі шляхом Акцепту.
2.4. Акцепт означає, що Замовник згоден з усіма положеннями Договору (Публічної оферти), повною мірою усвідомлює свої дії. Сторони, керуючись ст. 207, ч. 2 ст. 639, ст. 641, 642 Цивільного кодексу України, погоджуються, що з моменту Акцепту правочин вважається укладеним у письмовій формі, без підписання письмового примірника. При цьому, Сторони погоджуються, що недодержання сторонами письмової форми правочину, не означає його недійсність.
2.5. Укладаючи цей Договір (Публічну оферту) Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору (Публічної оферти), цін на Послуги.
2.6. Даний Договір (Публічна оферта) також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору (Публічної оферти) в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору (Публічної оферти), він не має права укладати цей Договір (Публічну оферту), а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором (Публічною офертою).
2.7. Акцептуючи даний Договір (Публічну оферту), Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору (Публічної оферти) він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.
2.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору (Публічної оферти) відповідно до його умов.

3.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Відповідно до умов даного Договору (Публічної оферти) Виконавець бере на себе зобов’язання надати одну з або декілька (обрану Замовником) наступних інформаційно-консультаційних послуг (надалі за текстом - «Послуга») яка полягає в зборі та аналізу юридичної інформації щодо споруджуваних або введених в експлуатацію об’єктів нерухомості, що знаходяться на території України, замовників будівництва, генеральних підрядників, управителів ФФБ, КУА, фондів, інших  фізичних та юридичних осіб:
- Комплексну експертизу об’єкту будівництва;
- Термінову експертизу об’єкту будівництва;
- Усну консультацію юриста;
- Виїзд юриста на підписання або переговори;
- Підбір квартири на первинному ринку у надійного забудовника;
- Гарантоване повернення сплаченого 1% у Пенсійний Фонд;
- Приймання квартири після будівельників;
- Юридичний аналіз договору;
- Перевірка дозвільної документації на будівництво;
- Перевірка об’єкта нерухомості («вторинки») та продавця;
- Реєстрація права власності на нерухомість
- Іншої послуги згідно з інформацією, розміщеною на Сайті Виконавця),
а Замовник – прийняти та оплатити їх.
3.2. Сторони домовилися, що детальний зміст та опис послуги розміщується на Сайті Виконавця.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.
4.1. Надання послуг здійснюється в строки визначені в описі конкретної послуги.
4.2. Акцептом даного Договору (Публічної оферти) визнається оплата Замовником, повна або часткова, вартості відповідної послуги на Сайті Виконавця і означає повне і беззастережне прийняття Замовником умов цього Договору (Публічної оферти) і прирівнюється до власноручного підпису Замовника.
4.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, дана оферта вважається акцептована, а Договір (Публічна оферта) укладеним.
4.4. Порядок акцепту:
4.4.1. Замовник обирає послугу на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.
4.4.2. Після вибору необхідної послуги Замовник здійснює оплату.
4.4.3. З моменту акцепту цього Договору (Публічної оферти) одностороння відмова Замовника від Договору (Публічної оферти) неприпустима.
4.4.4. Послуга вважається наданою з моменту отримання її Замовником особисто або через направлення поштового зв’язку (в т.ч. електронною поштою) або через засоби телекомунікаційного зв'язку. Якщо Замовник не з’явився для отримання послуги, не надасть контактні/поштові реквізити для направлення письмового звіту (якщо такий проводився), послуга вважається виконаною Виконавцем належним чином та плата Замовнику не повертається.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права і обов’язки Виконавця та Адміністрації Сайту:
5.1.1. Виконавець та Адміністрації Сайту мають право:
5.1.1.1. Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором (Публічною офертою);
5.1.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором (Публічною офертою).
5.1.1.3. Залишити за собою право збільшити вартість окремих Послуг виключно до моменту здійснення Замовником оплати. Оплата Послуги вважається згодою Замовником з умовами виконання Послуги і цим Договором та підтвердженням отримання Послуги.
5.1.2. Виконавець зобов’язується:
5.1.2.1. Надавати Замовнику Послугу/Послуги в обсязі відповідно до цього Договору (Публічної оферти).
5.1.2.2. Виконавець  залишає за собою право збільшити термін виконання Послуги (але не більше, ніж на 24 годин) у разі нагальної потреби або через обставин, які знаходяться поза контролем Виконавця.  
5.1.2.2. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання Послуг, їх якості і змісту, про права та обов’язки Замовника при отриманні послуг.
5.1.2.3. Надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе в реєстраційному бланку і підтримувати цю інформацію в актуальному стані та про об’єкт перевірки (конкретизація послуги). Якщо ця інформація зміниться, Замовник зобов’язується повідомити про це Виконавця якомога швидше. Замовник самостійно несе відповідальність за наслідки надання неправильної інформації, включаючи адресу електронної пошти та інші контактні дані, а також за наслідки несвоєчасного внесення змін до даних на Сайті Виконавця.
5.2 Права та обов’язки Замовника.
5.2.1. Замовник має право:
5.2.1.1. Отримати Послуги належної якості відповідно до Договору (Публічної оферти) та інформації, розміщеної у відповідному розділі сайту Виконавця..
5.2.1.2. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору (Публічної оферти).
5.2.2. Замовник зобов’язується:
5.2.2.1. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору (Публічної оферти).
5.2.2.2. Своєчасно внести плату за Послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором (Публічною офертою).
5.2.2.3. Прийняти Послугу, яка виконана Виконавцем.


6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.
6.1. Загальна вартість послуг, надана Замовнику за цим Договором (Публічною офертою) становить загальну суму сплачених Замовником Послуг (Послуги) (або інших послуг згідно з інформацією на сайті Виконавця).
6.2. Вартість конкретної послуги визначається на Сайті Виконавця.
6.2.1 Комплексна експертиза об’єкта будівництва – 8000 грн.
6.2.2.  Термінова експертиза об’єкта будівництва - 10000 грн.
6.2.3. Усна консультація юриста - від 750 грн.
6.2.4. Виїзд юриста на підписання або переговори – від 1500 грн.
6.2.5. Підбір квартир на первинному ринку у надійного забудовника від 15000 грн.
6.2.6. Гарантоване повернення сплаченого 1% у Пенсійний фонд -  4500 грн. (при умові одного покупця за договором).
6.2.7. Приймання квартири після будівельників - від 2500 грн.
6.2.8. Юридичний аналіз договору (один договір) - 2500 грн.
6.2.9. Перевірка дозвільної документації на будівництво - 4000 грн. (в межах м.Києва та Київської області).
6.2.10. Перевірка об'єкта нерухомості («вторинки») та продавця - 4500 грн.(за умови кількості продавців до 2х осіб).
6.2.11. Реєстрація права власності на нерухомість - від 2000 грн.
6.2.12. Замовити готовий звіт на ваш ЖК – 5000 грн.
6.2.13. Ціна інших послуг встановлюється за окремою домовленістю Сторін.
6.3. Плата за виконання Послуг оплачується Замовником в розмірі 100% (ста відсотків) від розрахованої вартості Послуг на етапі замовлення  Послуг (Послуги) за допомогою системи LiqPay – платіжного сервісу акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК», код ЄДРПОУ 14360570, призначеного для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та / або фізичними особами - підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп'ютерів та / або інших мобільних пристроїв. Оплата вартості Послуг Замовником підтверджує його справжні наміри замовити Послуги, правильність заповнення форми замовлення і його згоду з умовами цієї Угоди.
Вартість передбачених цим Договором (Публічною офертою) Послуг оплачується Замовником в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця, зокрема, за допомогою оплати на сайті (зокрема шляхом прийому платежів через систему LiqPay) або в інший спосіб.
6.4. У разі скасування виконання послуг з вини Виконавця, Виконавець повертає кошти за Послуги, що не були надані Виконавцем. Без попереднього повідомлення Виконавця, у разі перенесення, зміни часу та місця надання будь-яких Послуг, внесена оплата не повертається.
6.5. У разі якщо Замовник відмовляється від прийняття оплачених Послуг, внесена оплата не повертається.
6.6. У разі, якщо Замовник побажає додати інформацію та/або надати Адміністрації Сайту або Виконавцю нові документи для виконання його Послуг, він може це зробити до моменту надання результатів виконаних Послуг (якщо такі Послуги входять в оплачену вартість Замовником). У такому випадку терміни виконання Послуг може бути збільшеним. Також, в разі, якщо в результаті надання Замовником нової інформації та/або документів збільшиться обсяг робіт в рамках надання Послуг, Замовник зобов’язується оплатити вартість додаткових робіт, пред’явлену йому для оплати Адміністрацією Сайту або Виконавцем.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. У разі порушення умов п.11.2. цього Договору, Замовник зобов’язаний сплатити на рахунок Виконавця штраф у потрійному розмірі вартості Послуги за Договором за кожний випадок такого порушення.
7.3. Адміністрація Сайту або Виконавець не несе відповідальності за невиконання/порушення термінів виконання Послуги в разі, якщо дане невиконання/порушення термінів виконання Послуги було пов’язано з обставинами, що не залежать від Виконавця або Сайту і прямо вплинули на можливість виконання Послуги (включаючи, але не обмежуючись такими як: стихійні лиха, військові дії, прийняття нових нормативних актів України, закриття публічного доступу до відкритих даних, інше). В такому випадку, Адміністрація Сайту інформує Замовника на адресу електронної пошти, вказаною ним, про обставини, що склалися і пропонує продовжити термін виконання Послуг на кількість днів, необхідних, щоб вищевказані обставини перестали діяти. Якщо Замовник в такому випадку, відмовиться від виконання Послуги, сплачена сума вартості не виконаної Послуги, додаткових робіт в рамках Послуги повертається Замовнику.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
8.1. Дія цього Договору (Публічної оферти) припиняється:
8.1.1. За згодою сторін;
8.1.2. Якщо виконання Стороною Договору (Публічної оферти) своїх зобов’язань неможливо в зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором (Публічною офертою), і будь-яка із Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору (Публічної оферти).
8.1.3. У випадках порушення Замовником цього договору (Публічної оферти).
8.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором (Публічною офертою) та чинним законодавством України.
8.2. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору (Публічної оферти) автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного та такого, що діє між Замовником та Виконавцем Договору (Публічної оферти).
8.3. У разі відкликання Договору (Публічної оферти) Виконавцем протягом терміну дії Договору (Публічної оферти), Договір (Публічна оферта) вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Договору (Публічної оферти).

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
9.1. Замовник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений із нормами Закону України «Про захист персональних даних» та надає свою згоду на обробку Виконавцем його персональних даних.
9.2. Замовник згоден з тим, що після внесення інформації про себе, під час здійснення оплати за Послуги, на електронну адресу або контактний номер телефону Замовника можуть направлятися листи та повідомлення.
9.3. Виконавець зобов’язується не передавати інформацію про Замовника третім особам, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України.
9.4. Персональні дані, які Замовник зазначає при оплаті за надання Послуг, жодним чином не отримуються, не використовуються Адміністрацією Сайту або Виконавцем та не зберігаються на його серверах. Дана інформація збирається виключно платіжною системою, що належить АТКБ «ПРИВАТБАНК», з метою організації та здійснення грошових переказів.

10. ТЕРИТОРІЯ ТА ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ (ОФЕРТИ)
10.1. Даний Договір (Публічна ферта) діє на території всього світу.
10.2. Даний Договір (Публічна оферта) набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. Договірні відносини між окремим Замовником і Виконавцем набувають чинності з моменту здійснення Замовником повної оплати вартості послуг, відповідно до розділу 6 цього Договору та діють до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.
10.3. Виконавець має право у будь-який час внести зміни до умов Договору (Публічної оферти) та / або відкликати Договір (Публічну оферту) в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Договору (Публічної оферти), такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Договору (Публічної оферти) на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності змін не визначений безпосередньо в тексті зміненого Договору (Публічної оферти).

11. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.
11.1. Адвокатське об’єднання «Констрактів Лойерз» використовує тільки відкриті дані (в тому числі) Державної архітектурно-будівельної інспекції,  Порталу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Єдиного реєстру боржників, інформацію фіскальних органів України, Державного земельного кадастру, UrbanData, інструментами LIGA360, Єдиного державного реєстру судових рішень. Оскільки ці дані відкриті і знаходяться в публічному доступі, то права третіх осіб на подібну інформацію вважаються такими, що є дотримані і Сайт не несе відповідальності за надання такої інформації.
Адвокатське об’єднання «Констрактів Лойерз» під час надання Послуги також використовує власні бази та інформацію.
Адміністрація Сайту та Виконавець не є державним органом чи розпорядником інформації та не може впливати на оперативність публікації інформації та її отримання.
Відображені дані жодним чином не змінюються Адміністрацією Сайту або Виконавцем. Достовірність та точність відомостей забезпечується розпорядниками відкритих даних.
Адміністрації Сайту належать виключні права інтелектуальної власності на Сайт, всі його сервіси, програмне забезпечення, алгоритми, бази даних та інші елементи.
11.2. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг (послуги), Замовник може використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Замовник отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.
Замовник зобов’язується не розповсюджувати будь-яким чином третім особам отриману від Виконавця письмову інформацію (в т.ч. експертизи, звіти тощо). За розголошення/розповсюдження  конфіденційної та іншої інформації, передбаченої п. 11.2 цього Договору, без отримання попередньої письмової згоди Виконавця, Замовник несе відповідальність, встановлену цим Договором.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Цей Договір (Публічна оферта) складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.
12.2. Жодна зі Сторін не може відступити свої права та обов’язки за Договором (Публічною офертою) третім особам без письмового погодження іншої Сторони.
12.3. Сторони домовились, що окремого Акту прийому-передачі на підтвердження надання послуг за цим Договором (Публічною офертою) не вимагається. Послуги вважаються наданими у повному обсязі та належним чином, якщо протягом одного дня з дня надання Послуги Виконавцем не було отримано письмової вмотивованої претензії щодо якості надання Послуг.
12.4. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.
12.5. Якщо якесь із положень цього Договору (Публічної оферти) буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
13.1. Укладаючи цей Договір, Замовник підтверджує, що він інформований належним чином і дає свою згоду на те, що: Адміністрація Сайту та Виконавець не несе відповідальності за своєчасність, правдивість інформації або неточність інформації, отриманої з державних реєстрів України та/або з інших публічних джерел та, як наслідок, за результати надання Послуг, пов’язаних із правдивістю/неточністю такої інформації.
13.2. Інформація, надана Сайтом або Виконавцем, має ознайомчий і рекомендаційний характер.

14. Реквізити Виконавця
Адвокатське об’єднання «КОНСТРАКТІВ ЛОЙЕРЗ»
ЄДРПОУ 42491904
Р/р UA763206490000026006052741295 в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 320649)
Адреса 03057, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1, корпус Б, оф. 12                  
контактний телефон: 044-359-07-89
Go to home page